MISTRZOSTWA OKRĘGU POMORSKIEGO W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM

opublikowane: 9 paź 2017, 06:46 przez Belta Team

REGULAMIN
PRZEŁAJOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU POMORSKIEGO 2017
1. Cel imprezy:
• Propagowanie aktywnego wypoczynku jako formy spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież
oraz osoby dorosłe
• Popularyzacja kolarstwa przełajowego oraz zdrowego stylu życia
• Promocja Gdańska poprzez uczestnictwo zaproszonych gości z innych miast Polski
• Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport, dając im możliwość udziału w imprezie razem z
rodzicami
• Umożliwienie współzawodnictwa młodych kolarzy w zawodach poprzez połączenie sportowej
rywalizacji z rekreacją i zabawą
• Wyszukiwanie talentów kolarskich na terenie Miasta Gdańsk
• Punktacja do klasyfikacji generalnej cyklu we wszystkich kategoriach wiekowych z wyłączeniem
kategorii 2-4 ,5-6 lat , 7-8,9-10,11-12 ,13-14.
2. Terminy i miejsce zawodów:
• 15.10 – MISTRZOSTWA OKRĘGU PRZEŁAJ
• Miejsce zawodów - teren MOSiR-u Gdańsk ul. Zielonogórska 4 , Gdańsk-Niedźwiednik
• Zapisy od 11:00 do 12:00.
• Start pierwszej kategorii o godz. 12:05
3. Zasady uczestnictwa:
• Impreza ma charakter otwarty, o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek
zawodnika jaki osiągnie w roku 2018 -według przepisów PZKOL
• Klasyfikacja zawodów będzie przeprowadzona z podziałem na kategorię kobiet i mężczyzn oraz
dziewcząt i chłopców.
• Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do biura zawodów z dokumentem potwierdzającym
tożsamość, w przypadku osób poniżej 18 roku życia konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna
prawnego na udział w zawodach.
• Zalecane są badania lekarskie u zawodników poniżej 18 roku życia
• Zawodnicy posiadający licencję zawodniczą kat.elita mają obowiązek ścigania się w kat. 19-29 lat
• Obowiązkowy start w kasku sztywnym (możliwość wypożyczenia).
• Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność
• Dopuszcza się start na rowerach przełajowych i mtb
Zawodnicy z licencją w kategorii elita mają obowiązek startowania na rowerze przełajowym.
4. Zgłoszenia:
Zgłoszeń dokonuje się na miejscu, w dniu zawodów, w biurze zawodów między 11:00 a 12:00 lub przez
wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej do godz.12:00 dnia poprzedzającego
zawody. Zgłoszenia internetowe należy potwierdzić w dniu startu w biurze zawodów. Do biura zawodów
należy zgłosić się z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (do pobrania na stronie)
5. Zasady rozgrywania zawodów:
a ) Uczestnikom zawodów zabrania się:
• skracania wyznaczonej trasy
• opuszczania okrążeń
• utrudniania wyprzedzania przez szybszego zawodnika, poprzez jazdę niezgodną z przepisami.
• zawodnik na rowerze powinien poruszać się po trasie wyścigu samodzielnie bez pomocy osób
trzecich
b ) Każda naprawa musi być przeprowadzona w boksach technicznych.
c ) Zawodnicy i ich opiekunowie zobowiązani są do respektowania poleceń sędziego głównego wyścigu i
komisji sędziowskiej.
d ) Zwycięzcą wyścigu w każdej kategorii zostaje zawodnik, który wyznaczony dystans wyścigu pokona w
najkrótszym czasie
e ) Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi trzymać się swojego toru jazdy
6. Kategorie wiekowe i dystanse:
do 8 lat - chłopcy i dziewczęta – 10 minut
9 - 10 lat - chłopcy i dziewczęta – 20 minut
11 - 12 lat - chłopcy i dziewczęta -30 minut
13 - 14 lat - chłopcy i dziewczęta – 30 minut
15 - 18 lat - chłopcy i dziewczęta – 45 minut
19 - 29 lat – panowie 60 minut i panie – 45 minut
30 - 39 lat – panowie 60 minut i panie – 45 minut
40 - 49 lat panowie 60 minut i panie – 45 minut
50 lat i starsi panowie i panie - 45 minut
Przy udziale co najmniej 10 panów powyżej 60 lat istnieje możliwość nagrodzenia dodatkowej kategorii 60+
na danej edycji zawodów
Są to dystanse przybliżone, które mogą ulec zmianie.
Przy niskiej frekwencji organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii.
7. Nagrody:
• Za zajęcie miejsc I - III w poszczególnych kategoriach wiekowych na dystansach puchary lub medale
- Podczas edycji Gdański Tour Bikerów 2017 i MO Przełaj prowadzona będzie punktacja do klasyfikacji
generalnej
15 lat i starsi
W RAMACH ŚWIADCZEŃ DLA ZAWODNIKÓW ZAPEWNIAMY OPIEKĘ MEDYCZNĄ ,OPIEKĘ
SĘDZIOWSKĄ ORAZ CIEKAWĄ I ZABEZPIECZONĄ TRASĘ
8. Opłaty startowe:
Nie ma opłat startowych
9. Organizator zawodów:
BELTA TEAM GDAŃSK TKKF “CHEŁM SPÓŁDZIELCZY”
MOSIR GDAŃSK
RADA DZIELNICY CHEŁM
MIASTO GDAŃSK
Kontakt:
tel.: 604 966 346, 692 615 694
e-mail:tomekibeata@gmail.com
oficjalna strona: www.beltateam.com
10. Ochrona środowiska naturalnego:
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu
poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu będzie karane.
11. Protesty:
Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w czasie trwania zawodów.
12. Postanowienia końcowe:
• Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu w uzgodnieniu z Sędzią
Głównym.
• Wyścig przeprowadzony zostanie zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami PZKOL
• Komisję sędziowską wyznacza organizator.
• Na trasie zawodów występują podjazdy i zjazdy oraz przeszkody
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
• Zawody są rozgrywane bez względu na pogodę.
• Zobowiązuje się trenerów bądź opiekunów do utrzymania porządku w swoich grupach.
• Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
• Każdy zawodnik powinien posiadać własne ubezpieczenie NW
• Każdy uczestnik oświadcza, że zna regulamin i zobowiązuje się, że startuje na własną
odpowiedzialność.
• Zakłada się, że tym samym składa stosowne oświadczenie i posiada odpowiednie zaświadczenie
lekarskie zezwalające na start w zawodach.
• Przyjmuje się, że zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w
zawodach.
• Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas trwania zawodów.
• Bieżące sprawy organizacyjne podawane będą na odprawie technicznej przed zawodami.
• We wszystkich sprawach spornych oraz nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia
Główny w porozumieniu z organizatorem.
• Start w zawodach oznacza akceptacje regulaminu w tej treści
13.. Plan Startów
11.00 -12.00 – zapisy w biurze zawodów
12.05 – start dzieci do 8 lat – 10 minut
12.30 – kat. 9-10 lat – 20 minut
13.00 – kat. 13-14 lat , kat. 11-12 lat – 30 minut
13.40 – kat.15-18 lat ,kat. kobiety 19- 29, 30 -39 ,40 lat i starsze ,kat. panowie 50 lat i starsi –
45 minut
14.30 – Panowie -kat. 19-29 lat , 30-39 lat , 40-49 lat – 60 minut
Organizator : Tomasz Lorkowski tel. 692 615 694

Gdański Tour Bikerów 2017

opublikowane: 13 kwi 2015, 11:33 przez Belta Team   [ zaktualizowane 9 paź 2017, 06:46 ]

  

Prezentacja podsumowująca osiągnięcia grupy w 2014 r

opublikowane: 15 mar 2015, 09:12 przez Belta Team   [ zaktualizowane 14 kwi 2015, 10:23 ]

1-3 of 3